Máy lu, công dụng và phân loại.

 

 

B.Phân loại:

          Máy lu có các loại chủ yếu sau: 

-         Máy lu bánh cứng 

-         Máy lu chân cừu 

-         Máy lu bánh lốp 

-         Máy lu rung  

-         Máy lu tĩnh

-         Máy lu cóc